Gizlilik Sözleşmesi

 

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1: TARAFLAR

İş bu sözleşme; Hasanpaşa Mahallesi Nabizade Sokak Özturk 29/9 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim MAGUS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  (Sözleşmenin devamında Eğitmen olarak anılacaktır.) ile …………………………………………………………………………… adresinde mukim …………………………. (Sözleşmenin devamında Öğrenci olarak anılacaktır.) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlarla İstanbul’da akdedilmiştir.

 

İşbu Sözleşme ’de bundan böyle “Eğitmen” ile “Öğrenci” kısaca; birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasındaki anlaşma uyarınca Eğitmen tarafından verilecek olan eğitimlerde, Eğitmen’in mesleki tecrübe ve çabası ile elde ettiği bilgiler ve denetimler ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan bilgi ve belge Öğrenci ile paylaşılacak olup, söz konusu bilgilerin korunması amacıyla işbu Sözleşme’nin imzalanması hususunda Taraflar anlaşmaya varmışlardır.

 

MADDE 3: GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

3.1.                          “GİZLİ” işaretiyle işaretlensin veya işaretlenmesin, Taraflar arasındaki eğitim hizmeti ilişkisinin ifası sırasında ve/veya gerek başkaca yollarla Öğrenci tarafından elde edilmiş yazılı ve/veya sözlü her türlü bilgi ve belgeyi kapsar.

 

3.2.                          Taraflarca veya diğer üçüncü taraflar tarafından getirilen “Gizlilik Yükümlülükleri”, gizli bilgiler ile uygulamadaki hukuk tarafından gizli kabul edilen ve bunlarla sınırlı olmayan diğer bilgiler esas olmak üzere özelde;

 

3.2.1.                    Eğitmen tarafından hazırlanan paylaşılan her türlü kitap, kitapçık, broşür, slayt, metin, makale ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tarafından korunan eserler ile marka ve sair sınai haklar,

 

3.2.2.                    Üçüncü kişi ve kuruluşlarla yapılmış sözleşmeler, abonelik bilgileri,

 

3.2.3.                    Konuşma bilgileri, çekilmiş resimler ve görüntülü kayıtlar,

 

3.2.4.                    Yukarıdakiler ile sınırlı olmaksızın her türlü sözlü ve/veya yazılı bilgi ve belgeler üzerinde oluşur.

 

3.3.                          Öğrenci’nin gizli bilgilerden faydalanmak suretiyle elde ettiği yeni bilgiler de Gizli Bilgi kavramı dahilinde kabul edilecektir.

 

MADDE 4: GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI

4.1.                          Öğrenci kendisine ifşa edilen ve paylaşılan işbu Gizli Bilgileri;

 

4.1.1.                    Büyük bir gizlilik içinde korumayı,

 

4.1.2.                    Gizli Bilgiyi, Eğitmen’in yazılı onayının alındığı durumlar saklı kalmak üzere herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun açıklamamayı,

 

4.1.3.                    Doğrudan ya da dolaylı olarak gizli bilginin aktarım amacı dışında veya Eğitmen’e doğrudan ve/veya dolaylı zarar verecek şekilde kullanmamayı,

 

4.1.4.                    Kendisi ve/veya üçüncü kişiler lehine maddi ve/ veya manevi çıkar sağlayacak şekilde kullanmamayı,

 

4.1.5.                    Güvenliğini sağlamayı,

 

4.2.                          Öğrenci, kendisi ile ilişkili üçüncü kişilerin işbu Sözleşme ile getirilen yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde, doğrudan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

4.3.                          Eğitmen tarafından verilen Gizli Bilgi’ye ilişkin her türlü belge, bilgi ve benzeri unsurlar üzerindeki mülkiyet hakkı, fikri mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere Eğitmen’e aittir. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Eğitmen’in herhangi bir ticari marka, ticari unvan, telif hakkı veya diğer herhangi bir fikri veya sınaî mülkiyet hakkının lisans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde diğer Tarafa verildiği, devredildiği veya kullanımına izin verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

4.4.                          Öğrenci, Eğitmen’in rızası dışında, Gizli Bilgi’lerin kopyalarını çıkartamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, üçüncü şahıslara açıklayamaz ve bu Sözleşmenin amacı dışında yedekleyemez; Taraflar arasındaki eğitim ilişkisi kapsamında üçüncü bir kişinin erişimine izin veremez veya erişilmesine neden olamaz. Öğrenci, Gizli Bilgi’leri elinde bulunduğu sürece korumakla yükümlüdür. Öğrenci’nin koruması altında bulunan gizli bilgilerin yetkisiz üçüncü kişilerce ele geçirilmesi veya sair şekillerde ifşa olması halinde, kusurunun bulunup bulunmadığına bakılmaksızın tüm sorumluluk Öğrenci’ye aittir.

 

4.5.                          Öğrenci, gizli bilgilerin korunması hususunda azami çabayı göstermek ve kanuni mükellefiyetlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

 

4.6.                          Öğrenci’nin Sözleşmeyi ve/veya veri güvenliğini ihlal ettiğinin tespiti halinde Öğrenci, Eğitmen tarafından kendisine yapılan ilk yazılı ihtarı müteakip başkaca bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın … TL/USD (Bu miktar genelde hizmet bedeline karşılık gelecek makul bir miktar olmalıdır. Uygulamada genelde hizmet bedelinin 3 ya da 5 katı olarak belirlenmektedir.) cezai şartı nakden ve defaten Eğitmen’e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede düzenlenen ceza koşulu hiçbir şekilde tazmin yerine sayılamaz.

 

4.7.                          Öğrenci’nin Sözleşmeyi ve/veya veri güvenliğini ihlal etmesi nedeniyle diğer Eğitmen’in ve/veya üçüncü kişi/lerin zarara uğraması halinde Öğrenci, bu kişilerin uğradığı doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve manevi tüm zararları nakden ve defaten tazmin etmekle yükümlüdür.

 

4.8.                          Öğrenci, Eğitmen tarafından verilen kendisi ile paylaşılan her türlü ders notu, slaty, ders anlatım video/ görseli, fotoğraf ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bilcümle materyalden kaynaklı tüm fikri ve sınai hakların Eğitmen’e ait olduğunu, bu bilgi ve belgelerinin tamamının da işbu Gizlilik Sözleşmesi kapsamında yer aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 5: GİZLİ BİLGİNİN İADESİ

Öğrenci kendisindee bulunan Gizli Bilgi ve her türlü kopyalarını, Gizli Bilgi’nin üzerinde olduğu her türlü yazı, doküman, yazılım, grafik, tablo, şema, belge, disket veya diğer benzeri eşyayı Eğitmen’in talebi üzerine derhal bir tutanak ile iade etmeyi taahhüt eder.

Öğrenci, Gizli Bilgilerin işleme amacı sona erdiğinde veya Eğitmen’in talimatı üzerine derhal Gizli Bilgi’leri içeren veya bunlara atıf yapan tüm kayıtları, analizleri, hesaplamaları, notları veya diğer evrakı, bilgisayar veya herhangi başka bir ortamda bulunan kayıtları ve kopyaları Eğitmen’in tercih edeceği yöntemle imha etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 6: SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÜRESİ

İşbu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve Taraflar arasındaki ilişki sona erse dahi işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülükler süresiz olarak geçerliliğini korur. Taraflardan biri işbu Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini diğer Tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devir ve/veya temlik edemez.

 

MADDE 7: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşmenin yorumunda ve işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup münhasıran Türk Hukuku uygulanır.

 

MADDE 8: BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilir veya uygulanmazsa, bu hal Sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez. Sözleşme değişiklikleri, ancak yazılı olarak ve her iki tarafın imzasıyla yapılabilir.

 

MADDE 9: SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK

Bu Sözleşme Tarafların gerçek niyetlerini yansıtıp, daha önce bu hususta yapılmış olan yazılı ve sözlü tüm anlaşmaların yerine geçer. Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki Tarafın yetkilileri tarafından imzalanmayan hiçbir değişiklik hüküm ifade etmez.

 

MADDE 10: TEBLİGATLAR

Bu Sözleşme gereğince yapılan tüm bildirimler işbu Sözleşmede belirtilen Taraf adreslerine noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılır. Adres değişiklikleri diğer Tarafa en geç 10 (on) gün içinde bildirilmezse işbu Sözleşmede yer alan adreslere gönderilen tebligatlar bila tebliğ iade olunsa dahi muhatabına yapılmış geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Taraflar, Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla işbu Sözleşme kapsamındaki bildirmeleri faks ve e-posta aracılığı ile de yapabilirler.

 

MADDE 11: SÖZLEŞMENİN AKDİ

İşbu Sözleşme, 11 (onbir) ana maddeden ibaret olup, her bir maddesi okunup içeriği anlaşılmak ve müzakere edilmek suretiyle varılan mutabakat nihayetinde Tarafların serbest iradeleriyle asıl nüsha Eğitmen’de kalmak üzere 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiş,  …/…/… tarihinde imza altına alınmıştır.

 

MAGUS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (VKN: 610234380)

 

ÖĞRENCİ ADI VE SOYADI

(TCKN: …                             )